Nasza szkoła 2021-04-15T10:17:22+00:00

Nasza szkoła

Jesteśmy Szkołą niepubliczną na prawach publicznych i realizujemy podstawę programową wraz z językiem kaszubskim. Uczy się w niej młodzież męska.

Internat – to miejsce, w którym mamy czas na naukę, rekreację, rozwój zainteresowań i pasji. Towarzyszy nam również program praktycznej preorientacji zawodowej.

Szczęść Boże, Dzień dobry

Salezjańskie Centrum Młodzieży w Kniewie jest katolicką placówką oświatową dedykowaną chłopcom, której organem prowadzącym jest  Towarzystwo Salezjańskie Inspektorii Pilskiej pw. Św. Wojciecha w Pile. Natomiast organem nadzorującym jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku.  

W naszej placówce oświatowej funkcjonują dwie szkoły im. Ks. Ignacego Błażewskiego: Szkoła Podstawowa, obejmująca nauczanie w  zakresie  kl. VII i VIII oraz Branżowa Szkoła I Stopnia, w których odbywa się kształcenie ogólne  z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych.   

Misją naszych szkół jest towarzyszenie młodemu człowiekowi na drodze rozwoju ku pełni człowieczeństwa poprzez oddziaływania prewencyjne, zgodnie z ideą wychowawczą świętego Jana Bosko. System stosowanych oddziaływań opiera się więc na wzmacnianiu w młodym człowieku tego wszystkiego, co dobre, co wartościowe, co skupia w sobie wartości nadrzędne w życiu każdego człowieka, a tym samym odwracaniu się od zła i jednoczesnym koncentrowaniem się na tym, co najważniejsze. Praktykowanie takiego systemu wychowawczo-edukacyjnego, tzw. prewencyjnego przynosi wymierne pozytywne efekty, szczególnie w aspekcie modelowania godności człowieka, zwłaszcza młodego. Sprzyja ono rozwojowi pozytywnej samooceny i właściwego postrzegania świata, i człowieka we wszystkich jego aspektach od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. 

W ramach pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej rozpoznajemy indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów. Określamy predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania oraz podejmujemy działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów. Świadczymy wsparcie w zakresie szeroko pojętej edukacji zawodowej, począwszy od zdiagnozowania potrzeb i zainteresowań, poprzez wytyczenie propozycji ścieżki zawodowej, oraz stworzenia warunków do realizacji kształcenia w wybranej branży zawodowej. 

Ponadto rozpoznajemy i diagnozujemy przyczyny niepowodzeń edukacyjnych naszych uczniów oraz podejmujemy wszelkie starania, aby wzmacniać nasze oddziałania poprzez efektywną asystencję naszym uczniom, która obok tradycyjnej formy odbywa się w ramach popołudniowego studium, podczas którego uczniowie pod opieką wychowawców internatu wykonują zadania domowe oraz realizują samokształcenie. 

Obszar naszych oddziaływań, to nie tylko zajęcia dydaktyczne czy wychowawcze, ale także szeroka gama zajęć pozalekcyjnych, podczas których odbywa się modelowanie zainteresowań i pasji uczniów, oraz kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, właściwych relacji społecznych oraz interpersonalnych.  

Oferujemy m.in.: 

  • Wieczorne spotkania/konferencje z ciekawą osobą, których celem jest poznanie historii życia gościa,  
  • Profilowane warsztaty z preorientacji zawodowej w zakresie zajęć praktycznych takich jak:  gastronomia, pracownia ceramiczna, renowacja mebli, tapicernia, rzeźbiarstwo, introligatornia-drukarnia, mechanika i konserwacja silników oraz sprzętu AGD, 
  • Warsztaty ogólnokształcące, w tym aktywności w szkole i poza nią (np. opieka nad grobami w Piaśnicy, wykonywanie kartek i ozdób świątecznych, ikon itp., 
  • „Aktywny wtorek”, a w nim oferta kół zainteresowań: koło cyklistów, koło survivalowe oraz grupa Liturgicznej służby ołtarza, koło wolontariatu ( w tym wyjazdy), 
  • Koło gitarowe, 
  • Zajęcia sportowe, takie jak:  doskonalenie umiejętności gry zespołowej- piłka nożna, 
  • Wyjazdy rekreacyjne cotygodniowe: na pływalnię, mecze piłki nożnej, do ośrodków rekreacyjno-sportowych, centrum rozrywki, 
  • Wyjazdy do kina,  
  • Tematyczne wycieczki szkolne, 
  • Wyjazdy feryjno-wakacyjne np. w góry, na spływy kajakowe pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. 

Ponadto dla uczniów szkoły branżowej na terenie placówki organizuje się kształcenie w zakresie praktycznej nauki zawodu w takich branżach jak : tapicer, kucharz. Praktyki zawodowe realizowane są również przez uczniów bezpośrednio u pracodawców. 

Nasza szkoła proponuje również uczniom pobyt w  internacie, ze wspomnianą powyżej bogatą ofertą różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, rekreacyjnych oraz wspomagających.  

Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną, m.in. nowoczesne sale lekcyjne, wyposażone w narzędzia informacyjno-komunikacyjne, takie jak komputery, tablice interaktywne, a także szafki dla uczniów, profesjonalną salę komputerową i sale warsztatowe.  Dysponujemy również biblioteką z bogatym księgozbiorem, uzupełnianym o nowości wydawnicze, stołówką szkolną ogólnodostępną, w której serwowane są posiłki w ciągu całego dnia oraz po zakończonych zajęciach. Na terenie obiektu zlokalizowane jest również boisko szkolne oraz nowoczesna sala gimnastyczna, która niebawem zostanie oddana do użytku szkolnego.   

Ukierunkowane i skuteczne funkcjonowanie szkoły opiera się na wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i psychologicznej, formowanej oraz wzmacnianej poprzez oddziaływania osób duchownych.   

W ramach szeroko pojętego promowania właściwych postaw, w szkole odbywa się cykliczny konkurs pt. „Kulturalny uczeń”, który polega na cotygodniowym monitorowaniu postaw i wyłonieniu laureata, który zostaje nagrodzony. Zwycięzca miesiąca otrzymuje nagrodę w postaci ufundowania wyjazdu rekreacyjnego. 

Ponadto, z racji profilu szkoły katolickiej proponujemy zainteresowanym uczniom  wyjazdy diecezjalne na m.in.„ Wieczory modlitwy młodych”, zjazdy młodzieżowe, spartakiady ministrantów, wyjazdy na zawody sportowe dla uczniów szkół katolickich oraz inne. 

Ponadto, mając na uwadze rangę i znaczenie właściwie ukierunkowanego procesu wychowawczo-edukacyjnego młodego człowieka, podejmujemy ścisłą i aktywną współpracę z rodzinami naszych uczniów, zarówno w obszarze edukacyjnym, jak i wychowawczym oraz opiekuńczym, przyjmując zasadę podmiotowości i wzajemnego szacunkuSprzyjają temu podejmowane w szkole liczne działania, przedsięwzięcia i aktywności, m.in. Spotkania z rodzicami, Konsultacje, rozmowy indywidualne, udział rodziców w uroczystościach szkolnych, np. Dzień Patrona, Święto szkoły, Uroczystość  zakończenia roku szkolnego , Inauguracja nowego roku szkolnego. 

W placówce podejmujemy szereg aktywności w zakresie udzielania wsparcia i pomocy pedagogiczno-psychologicznej zarówno uczniom, jak i ich rodzicom w różnych obszarach, poprzez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców klas, wychowawców w internacie, psychologa i pedagoga szkolnego oraz osób duchownych. 

Serdecznie zachęcamy Państwa, do zapoznania się z ofertą edukacyjną proponowaną przez naszą szkołę. Zapraszamy także Rodziców do skorzystania z możliwości bezpośredniego zapoznania się z ofertą na terenie szkołypoprzez wcześniejsze uzgodnienie spotkania drogą telefoniczną lub mailową.  

                                                                                                 Serdecznie pozdrawiamy