Rekrutacja do Szkoły Branżowej I stopnia 2019-04-01T09:02:28+00:00

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/20
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO
IM. KS. IGNACEGO BŁAŻEWSKIEGO W KNIEWIE

Ze względu na różnice programowe klas VIII i III Gimnazjum rekrutacja odbywa się do dwóch równoległych klas pierwszych: ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej.

§ 1.
Terminy i wymagane dokumenty

I. Termin rekrutacji do Szkoły:

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13 maja do 18 czerwca 2019 r.
 2. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły do 19 czerwca 2019 r.
 3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjum kopie lub oryginał – od 24 czerwca do 27 czerwca do godz. 12.00.
 4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków – od 13 maja do 28 czerwca 2019 r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 01 lipca 2019 r. o godz. 10.00.
 6. Wydanie przez Szkołę skierowania na badanie lekarskie uczniom przyjętym na praktyczna naukę zawodu na terenie Szkoły do 5 lipca 2019 r.
 7. Przedłożenie do 12 lipca 2019 r. do godz. 14.00 zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zorganizowanej na terenie Szkoły.
 8. Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym: od 19 sierpnia do 23 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00.
 9. Ogłoszenie listy przyjętych uczniów na rok szkolny: 2019/2020: 23 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00

II. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły (druk dostępny w sekretariacie szkoły)
 2. 2 zdjęcia (podpisane)
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zorganizowanej na terenie Szkoły.
 4. Wpisowe (druk dostępny w sekretariacie szkoły lub wpłata w szkole)
 5. Deklaracja pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu nauki zawodu (druk dostępny w sekretariacie szkoły)
 6. Umowa – deklaracja rodziców dotycząca opłat czesnego (druk dostępny w sekretariacie szkoły)
 7. Odpis skróconego aktu urodzenia (do wglądu)
 8. Karta informacyjna ze szkoły podstawowej/gimnazjum
 9. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum
 10. Wynik egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego
 11. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (druk dostępny w sekretariacie szkoły)
 12. Podanie o przyjęcie do Internatu. (opcjonalnie).
 13. Podanie o przyjęcie na praktyczną naukę zawodu w pracowniach szkolnych /opcjonalnie/.
 14. Opinia Pedagoga, psychologa oraz katechety szkoły podstawowej/gimnazjum.

III. Miejsce składania dokumentów jest sekretariat Branżowej Szkoły I Stopnia w Kniewie przy al. Lipowej 117.

IV. Wszystkie dokumenty składane są w wersji papierowej.

§ 2.
Punktacja

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą się ubiegać absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum.
 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły powinien mieć ocenę min. dobrą z zachowania.
 3. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, które stanowią:
  1. ogólna liczba punktów z egazaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty,
  2. oceny za przedmioty wyrażone w stopniach przelicza się na punkty:
   – celujący – 20 punktów
   – bardzo dobry – 16 punktów
   – dobry – 10 punktów
   – dostateczny – 6 punktów
   – dopuszczający – 2 punkty
  3. liczba punktów za otrzymanie świadectwa ukończenia gimnazjum lub ósmej klasy z wyróżnieniem – 5 pkt.
  4. szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum max 5 pkt:
   – I miejsce – 5 pkt., – II miejsce – 4 pkt., – III miejsce – 3 pkt.
  5. stałe zaangażowanie w pracę społeczną o charakterze wolontariusza – 2 pkt

§ 3.

Warunki przyjęcia ucznia na praktyczną naukę zawodu w pracowniach
zorganizowanych na terenie Szkoły

 1. Szkoła proponuje praktyczną naukę w zawodzie kucharza i tapicera.
 2. Wolę podjęcia praktycznej nauki zawodu uczeń wyraża w podaniu składanym z dokumnetami rekrutacyjnymi w sekretariacie Szkoły.
 3. O przyjęciu na praktyczną naukę zawodu decydują następujące kryteria:
  – ocena ze sprawowania – pierwszeństwo mają uczniowie z wyższym sprawowaniem
  – rozmowa rekrutacyjna z Dyrektorem Szkoły oraz Kierownikiem ds. praktyk zawodowych.
 4. Ilość miejsc w pracowniach jest ograniczona.

§ 4.

Wyniki rekrutacji do szkoły

 1. Przebiegiem prac związanych z rekrutacją kieruje Dyrektor Szkoły.
 2. O przyjęciu do Szkoły decyduje kolejność zgłoszeń oraz suma punktów zgodnie z §2 Regulaminu.
 3. Liczba miejsc w oddziałach jest ograniczona.
 4. W przypadku równej ilości punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają uczniowie posiadający:
  1. wyższe sprawowanie
  2. najwyższy wynik z egzaminów gimanzjalnych lub ósmoklasisty
  3. najwyższą średnią ocen ukończenia gimnazjum lub ósmej klasy

§ 5.

Rekrutacja do Internatu

 1. Podanie o przyjęcie do Internatu kandydat składa do 19 czerwca 2019 r. w sekretariacie szkoły.
 2. Do dokumentów należą:
  1. Podanie o przyjęcie do internatu (napisane własnoręcznie z podaniem uzasadnienia)
  2. Deklaracja akceptacji Regulaminu Internatu
  3. Oświadczenia o stanie zdrowia
  4. Deklaracja zwrotu kosztów pobytu w Internacie.
 3. O przyjęciu do Internatu decydują następujące kryteria:
  1. Ocena z zachowania – bardzo dobra
  2. Rozmowa kwalifikacyjna z Dyrektorem i Kierownikiem Internatu

§ 6.

Wyniki rekrutacji do Internatu

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do Internatu: 01 lipca 2019 r. do godz. 10.00.