Rekrutacja do Szkoły Branżowej I stopnia 2021-02-16T15:06:33+00:00

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW 

DO KLAS  PIERWSZYCH  W ROKU SZKOLNYM 2021/22

BRANŻOWEJ  SZKOŁY I STOPNIA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO

KS. IGNACEGO BŁAŻEWSKIEGO W  KNIEWIE

 

 

Terminy i wymagane dokumenty

 

I. Termin rekrutacji do Szkoły:

 

 1. Podstawową dokumentację i wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły można pobrać ze strony szkolakniewo.pl (na dole strony). W przypadku ograniczeń wynikających z pandemii, wnioski o przyjęcie do szkoły z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przesyłamy pocztą – LISTEM POLECONYM – na adres Szkoły: BRANŻOWA SZKOŁA  I STOPNIA TOWARZYSTWA SALEJZAŃSKIEGO IM.   KS.    IGNACEGO BŁAŻEWSKIEGO W KNIEWIE, AL. LIPOWA 117,  84 – 252 ZAMOSTNE bądź osobiście, zachowując zasadę DDM: Dystans, Dezynfekcja, Maseczka oraz pozostałe obowiązujące zasady reżimu sanitarnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne wiąże się z rozmową rekrutacyjną  z Dyrektorem Szkoły, bądź Wicedyrektorem, której termin uzgadnia z zainteresowanymi  Sekretariat Szkoły.
 3. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  od 4 maja do 24 czerwca 2021 r.
 4. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły do 18 czerwca 2021 r.
 5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty  kopie  lub  oryginał   –  od   25  czerwca   do 13  lipca 2021 r. do godz. 12.00.
 6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków – od 4 maja do 14 lipca 2021 r.
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 16 lipca 2021 r. o godz. 10.00.
 8. Wydanie przez Szkołę skierowania na badanie lekarskie uczniom przyjętym na praktyczna naukę zawodu na terenie Szkoły – 16 lipca 2021 r.
 9. Przedłożenie zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zorganizowanej na terenie Szkoły od 2 sierpnia do 6 sierpnia 2021 r.
 10. Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym: od 16 sierpnia do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 12.00.
 11. Ogłoszenie listy przyjętych uczniów na rok szkolny: 2021/2022: 27 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00.

 

II. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły (druk dostępny w sekretariacie szkoły),
 2. 2 zdjęcia (podpisane),
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zorganizowanej na terenie Szkoły,
 4. Wpisowe (druk dostępny w sekretariacie szkoły lub wpłata w szkole),
 5. Deklaracja pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę  w celu nauki zawodu (druk dostępny w sekretariacie szkoły),
 6. Umowa – deklaracja rodziców dotycząca opłat czesnego (druk dostępny  w sekretariacie szkoły),
 7. Odpis skróconego aktu urodzenia (do wglądu),
 8. Karta informacyjna ze  szkoły podstawowej,
 9. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 10. Wynik egzaminu ósmoklasisty,
 11. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (druk dostępny w sekretariacie szkoły),
 12. Podanie o przyjęcie do Internatu. (opcjonalnie),
 13. Podanie o przyjęcie na praktyczną naukę zawodu w pracowniach szkolnych /opcjonalnie/,
 14. Opinia Pedagoga, psychologa oraz katechety szkoły podstawowej.

 

Wszystkie dokumenty składane są w  wersji  papierowej  w  Sekretariacie  Branżowej  Szkoły I Stopnia w Kniewie, al. Lipowa 117.

 

Warunki przyjęcia kandydata do Szkoły

 

 1. Przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci  szkoły podstawowej.
 2. Pierwszeństwo ubiegania się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia posiadają absolwenci Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie – z zachowaniem kryteriów rekrutacyjnych.
 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły powinien mieć ocenę minimum dobrą z zachowania.
 4. Do istotnego kryterium, na podstawie którego następuje przyjęcie kandydata do klasy pierwszej należy rozeznanie w czasie rozmowy rekrutacyjnej z Dyrektorem  lub Wicedyrektorem Szkoły.
 5. Liczba miejsc w oddziałach jest ograniczona.

 

Warunki przyjęcia ucznia na praktyczną naukę zawodu w pracowniach zorganizowanych  na terenie Szkoły

 

 1. Szkoła proponuje praktyczną naukę w zawodzie kucharza i tapicera.
 2. Wolę podjęcia praktycznej nauki zawodu uczeń wyraża w podaniu składanym z dokumnetami rekrutacyjnymi w sekretariacie Szkoły.
 3. O przyjęciu na praktyczną naukę zawodu decydują następujące kryteria:

– ocena ze sprawowania – pierwszeństwo mają uczniowie z wyższym sprawowaniem,

– rozmowa rekrutacyjna z Dyrektorem Szkoły oraz Kierownikiem ds. praktyk zawodowych.

 1. Ilość miejsc w pracowniach jest ograniczona.

 

Rekrutacja do Internatu

 

 1. Podanie o przyjęcie do Internatu kandydat składa do 24 czerwca 2021 r. w sekretariacie szkoły.
 2. Do dokumentów należą:
 3. Podanie o przyjęcie do internatu (napisane własnoręcznie z podaniem uzasadnienia),
 4. Deklaracja akceptacji Regulaminu Internatu,
 5. Oświadczenia o stanie zdrowia,
 6. Deklaracja zwrotu kosztów pobytu w Internacie.
 7. O przyjęciu do Internatu decydują następujące kryteria:
 8. Ocena z zachowania – dobra,
 9. Rozmowa kwalifikacyjna z Dyrektorem i Kierownikiem Internatu.

 

Wyniki rekrutacji do internatu

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do Internatu:  16 lipca 2021r. o godz. 10.00.

 

 

Marek Barański SDB

 

       Dyrektor

 

 

Dokumenty rekrutacyjne do Szkoły Branżowej I stopnia: