Rekrutacja do Szkoły Branżowej I stopnia 2018-07-23T10:49:25+00:00

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/19
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO
IM. KS. IGNACEGO BŁAŻEWSKIEGO W KNIEWIE

§ 1.
Terminy i wymagane dokumenty

I. Termin rekrutacji do Szkoły:

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 18 maja do 22 czerwca 2018. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 09 lipca godz. 9.00 do 27 lipca do godz. 12.00.
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego: od 22 czerwca do 29 czerwca do godz. 12.00.
 3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły: 29 czerwca do godz. 12.00.
 4. Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym od 20 sierpnia do 30 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00.
 5. Ogłoszenie listy przyjętych uczniów na rok szkolny 2018/2019: 31 sierpnia 2018 r.

II. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły (druk dostępny w sekretariacie szkoły)
 2. 2 zdjęcia (podpisane)
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (po podpisaniu umowy z pracodawcą)
 4. Wpisowe (druk dostępny w sekretariacie szkoły lub wpłata w szkole)
 5. Deklaracja pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu nauki zawodu z dniem 3 września 2018 roku (druk dostępny w sekretariacie szkoły)
 6. Umowa – deklaracja rodziców dotycząca opłat czesnego (druk dostępny w sekretariacie szkoły)
 7. Odpis skróconego aktu urodzenia (do wglądu)
 8. Karta informacyjna z gimnazjum
 9. Świadectwo ukończenia gimnazjum
 10. Wynik egzaminu gimnazjalnego
 11. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (druk dostępny w sekretariacie szkoły)
 12. Podanie o przyjęcie do Internatu. (opcjonalnie).
 13. Opinia Pedagoga, psychologa oraz katechety gimnazjum.

III. Miejsce składania dokumentów jest sekretariat Branżowej Szkoły I Stopnia w Kniewie przy al. Lipowej 117.

IV . Wszystkie dokumenty składane są w wersji papierowej

§ 2.
Punktacja

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą się ubiegać absolwenci gimnazjum.
 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły na świadectwie ukończenia gimnazjum musi mieć zachowanie minimum dobre.
 3. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, które stanowią:
 • ogólna liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego,
 • oceny za przedmioty wyrażone w stopniach przelicza się na punkty:
  • celujący – 20 punktów
  • bardzo dobry – 16 punktów
  • dobry – 10 punktów
  • dostateczny – 6 punktów
  • dopuszczający – 2 punkty
 • liczba punktów za otrzymanie świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt.
 • szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum maksymalnie 5 pkt:
  • I miejsce – 5 pkt.
  • II miejsce – 4 pkt
  • III miejsce – 3 pkt
 • stałe zaangażowanie w pracę społeczną o charakterze wolontariusza – 2 pkt

§ 3.
Wyniki rekrutacji do szkoły

 1. Przebiegiem prac związanych z rekrutacją kieruje Dyrektor szkoły.
 2. Uczniowie przyjmowani są do szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.
 3. Liczba miejsc w oddziale jest ograniczona.
 4. W przypadku równej ilości punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają uczniowie posiadający:
  1. wyższe sprawowanie
  2. najwyższy wynik z testów gimnazjalnych
  3. najwyższą średnią ocen ukończenia gimnazjum

§ 4.
Rekrutacja do Internatu

 1. Podanie o przyjęcie do Internatu kandydat składa do 29 czerwca 2018 r. w sekretariacie szkoły.
 2. Do dokumentów należą:
  1. Podanie o przyjęcie do internatu (napisane własnoręcznie z podaniem uzasadnienia)
  2. Deklaracja akceptacji Regulaminu Internatu
  3. Oświadczenia o stanie zdrowia
  4. Deklaracja zwrotu kosztów pobytu w Internacie.
 3. O przyjęciu do Internatu decydują następujące kryteria:
  1. Ocena z zachowania – bardzo dobra
  2. Rozmowa kwalifikacyjna z Dyrektorem i Kierownikiem Internatu

§ 5.
Wyniki rekrutacji do Internatu

 1. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do Internatu: 27 lipca 2018 r. do godz. 12.00.